Spreekgedichten en taaltekeningen

Ik maak taaltekeningen over spreekwoorden en gezegden. Kijk maar:
2015-09-26 19.56.07

Hier vind je er op den duur meer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *